Opieka na dzieckiem - Rodzinka Cafe

CROWS
Przejdź do treści

Opieka na dzieckiem

Opieka na dzieckiem


MAMO, TATO !!!

Jeśli planujecie - większe zakupy, domowe porządki, wizytę u fryzjera lub mechanika albo macie inne plany na sobotnie południe i chcielibyście, aby Wasze dziecko w tym czasie się nie nudziło to jesteśmy do Waszej dyspozycji.
W każdą sobotę od godziny 11:00 do 14:00 zrobimy wszystko aby Wasze dzieci spędziły ten czas bezpiecznie, aktywnie, kreatywnie i na wesoło pod naszą opieką. Zapraszamy wszystkie dzieci, które ukończyły 3 lata a nie skończyły 10 lat oraz są samodzielne jeśli chodzi o korzystanie z toalety i jedzenie.
Oferujemy:
- 3 godziny opieki
- "CZYTANIE NA DYWANIE" jako stały punkt - czytamy bajki, baśnie i legendy :)
- poczęstunek i napoje (woda, soki, gofry, naleśniki, tosty)
- "ZRÓB TO SAM" kreatywne zajęcia m.in. z gotowania, pieczenia, malowania, rysowania, tańczenia, grania, śpiewania, majsterkowania
Zapewniamy, że każda sobota będzie inna i zaskakująca dla Waszych dzieci :)

Zapraszamy do zapoznania się cennikiem oraz regulaminem.


CENNIK
  • POBYT DZIECKA OD GODZ 11:00 do 14:00 - 50 ZŁ/OSOBAREGULAMIN POBYTU DZIECKA W KAWIARNI
RODZINKA CAFE KAWIARNIA PRZYJAZNA DZIECIOM

1. Pobyt dziecka organizowany jest przez Rodzinka Cafe Kawiarnia Przyjazna Dziecim Joanna Litwin (zwana dalej kawiarnią lub Rodzinka Cafe), przy ul. Rynek 18, 46-100 Namysłów, telefon: +48 735 965 443, adres e-mail: kontakt@rodzinka-cafe.pl

2. Celem organizacji pobytu dzieci w Rodzinka Cafe jest zapewnienie krótkoterminowej, bezpiecznej opieki nad dziećmi i umożliwienie opiekunom (rodzicom lub opiekunom prawnym) załatwienie swoich spraw/potrzeb bez stresu i presji czasu związanych z obecnością dziecka.

3. Rodzinka Cafe organizuje opiekę nad dziećmi w każdą sobotę w przedziale godzinowym 11:00-14:00. W tym czasie kawiarnia zamknięta jest dla gości.

4. Pod opiekę przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata i nie ukończyły 10 lat.

5. Maksymalna liczba dzieci jak może przebywać pod opieką Rodzinka Cafe wynosi 10.

6. W celu zarezerwowania pobytu dziecka w Rodzinka Cafe w danym terminie należy dokonać zgłoszenia oraz dokonać płatności wg aktualnego cennika najpóźniej 48 godz. przed danym terminem pobytu dziecka w Rodzinka Cafe. Płatności można dokonać osobiście w Rodzinka Cafe lub przelewem na rachunek bankowy. W przypadku płatności przelewem decyduje data wpływu na rachunek bankowy. Aktualny cennik za pobyt dziecka w Rodzinka Cafe dostępny jest w kawiarni i na stronie internetowej rodzinka-cafe.pl. Zgłoszenia można dokonać osobiście w kawiarni lub telefonicznie

7. Wyjątkowo – za pisemną zgodą Rodzinka Cafe – istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez osobę rezerwującą pisemnie na zasadach określonych poniżej:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego danego terminu pobytu dziecka w Rodzinka Cafe osoba rezerwująca zostanie obciążona opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości:
a) 20% wartości wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji na 48 godz. i więcej przed danym terminem pobytu dziecka
b) 100% wartości wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godz. przed danym terminem pobytu dziecka
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona osobie rezerwującej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Rodzinka Cafe zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji opieki nad dziećmi w danym terminie  najpóźniej 24 godz. przed terminem rozpoczęcia opieki bez podania przyczyny. W takim przypadku wniesiona opłata za pobyt dziecka w kawiarni zostanie w całości zwrócona osobie rezerwującej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

9. Dziecko jest przyjmowane pod opiekę na podstawie Formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzic lub opiekun prawny). Opiekun, osobiście oddający więcej niż jedno dziecko do Rodzinka Cafe, zobowiązany jest wypełnić Formularz zgłoszeniowy osobno dla każdego dziecka. Opiekun zobowiązany jest powiadomić personel Rodzinka Cafe o chorobach lub zachowaniu dziecka, mogących mieć wpływ na dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjami poprzedza wypełnienie dokumentu Planu opieki nad dzieckiem, który ma na celu określenie wskazań i przeciwwskazań w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjami.

10. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, pracownik Rodzinka Cafe może poprosić opiekuna o dokument potwierdzający datę urodzenia. W razie jego braku, pracownik podejmuje decyzję o pobycie dziecka w Rodzinka Cafe, kierując się możliwością zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa.

11. Dzieci przyjmowane pod opiekę do Rodzinka Cafe są samodzielne (z zastrzeżeniem punktu 16), potrafią m.in. same kontrolować i załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie.

12. Każde dziecko przed przyjęciem pod opiekę do Rodzinka Cafe otrzymuje specjalną naklejkę na ubranie ze swoim imieniem i unikatowym numerem. Identyczną naklejkę otrzymuje pozostawiający dziecko opiekun. Opiekun dostaje tyle naklejek, ile dzieci powierza opiece pracowników Rodzinka Cafe.

13. Dziecko wchodzące na teren kawiarni musi zdjąć wszelkie przedmioty mogące stwarzać zagrożenie, np. wisiorki, bransoletki, kolczyki, itp. oraz przekazać opiekunowi (rodzic lub opiekun prawny) wszelkie wartościowe przedmioty np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Rodzinka Cafe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zaginięcie w/w przedmiotów.

14. Na terenie kawiarni dzieci nie mogą żuć gumy i spożywać własnych posiłków.

15. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na terenie Rodzinka Cafe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  
16. Dzieci z niepełnosprawnością są przyjmowane do Rodzinka Cafe na poniższych zasadach:
a) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z jednym ze wskazań – „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji” lub „konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”, są przyjmowane
jedynie z opiekunem. Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w pokoju zabaw.

b) W przypadku dzieci z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjami nieposiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności, co najmniej jednego ze wskazań – „konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji” lub „konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji”, mogą przebywać w Rodzinka Cafe (I) z opiekunem albo (II) bez opiekuna. W przypadku (II) należy przy rezerwacji pobytu dziecka zgłosić taką potrzebę w celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przez Rodzinca Cafe.

17. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na terenie Rodzinka Cafe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

18. Z wyposażenia placu zabaw w Rodzinka Cafe dzieci korzystają pod opieką i za zgodą pracownika, którego obowiązkiem jest dbanie o jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie.

19. W sytuacji, gdy pracownicy Rodzinka Cafe stwierdzą, że dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci lub łamie zasady niniejszego regulaminu, podejmą działania zmierzające do przywrócenia bezpieczeństwa w kawiarni, co może wiązać się z upomnieniem lub odizolowaniem dziecka od grupy, przy czym dziecko pozostanie nadal pod opieką Rodzinka Cafe. O takim fakcie opiekun zostanie poinformowany i poproszony o niezwłoczne odebranie dziecka z Rodzinka Cafe.

20. Odbioru dziecka opiekun (rodzic lub opiekun prawny) dokonuje osobiście. Opiekun może wskazać pisemnie inną osobę upoważnioną do odbioru. Opiekun poświadcza odbiór dziecka podpisem na formularzu. Wymagana jest zgodność podpisów na Formularzu zgłoszeniowym oraz posiadanie specjalnej naklejki. Pracownik Rodzinka Cafe może poprosić o okazanie dowodu tożsamości w celu identyfikacji osoby uprawnionej do odbioru dziecka.

21. W momencie odbioru dziecka opiekun (osoba odbierająca Dziecko) przejmuje za nie pełną odpowiedzialność.

22. Nieodebranie dziecka do godz. 14:00 skutkuje naliczeniem opłaty karnej, w wysokości 25 zł za każde rozpoczęte 0,5 godziny.

23. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 15:00, pracownik Rodzinka Cafe zobowiązany jest powiadomić telefonicznie opiekunów o zaistniałym fakcie.

24. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu opiekunów, pracownik może pozostać z dzieckiem do godz. 16:00.

25. O godzinie 16:00 pracownik jest zobowiązany powiadomić Policję o niemożliwości skontaktowania się z opiekunami dziecka.

    26. Jeżeli Dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z kawiarni z osobą upoważnioną przez opiekunów, dziecko nadal pozostaje pod opieką pracownika, a Rodzinka Cafe niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z opiekunami w celu ustalenia dalszego postępowania.

27. Pracownik nie wydaje dziecka opiekunowi/osobie upoważnionej, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających . W takim przypadku pracownik dzwoni do drugiego opiekuna. Jeżeli opiekun/osoba upoważniona odbierający dziecko zachowuje się agresywnie, pracownik ma prawo zadzwonić po policję.

28. Zasady przetwarzania danych osobowych:
a. Administratorem danych osobowych jest Rodzinka Cafe Kawiarnia Przyjazna Dziecim Joanna Litwin, ul. Rynek 18, 46-100 Namysłów
b. Dane przetwarzane będą w celu obsługi pobytu dziecka w Rodzinka Cafe oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa.
c. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia dziecka pod opiekę.
e. Dane przetwarzane będą przez okres 60 dni od dnia ostatniego pobytu dziecka w Rodzika Cafe
f. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
g. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Rodzinka Cafe pod adresem kontakt@rodzinka-cafe.pl

29. Regulamin dostępny jest w kawiarni Rodzinka Cafe i na stronie rodzinka-cafe.pl

30. Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2019r.
Rodzinka Cafe Kawiarnia Przyjazna Dzieciom
ul. Rynek 18
46-100 Namysłów+ 48 735 965 443
kontak@rodzinka-cafe.pl
rodzinka-cafe.pl

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 11.00 - 19.00
sob. - nd. 11.00 - 19.00

Wróć do spisu treści